Ana içeriğe atla

İçinde bulunduğu toplumu anlamak, toplumun ihtiyaçlarını belirlemek ve gerektiğinde bu ihtiyaçlara cevap verebilmek Fakültemizin öncelikli eğitim ve araştırma hedefleridir. Toplumların temel yapılarının, genel işleyişlerinin ve başlıca sorunlarının anlaşılabilmesi için farklı disiplinlere ait bilgi ve becerilerin anlamlı bir biçimde bir araya getirilmesi gerekliliği, disiplinler arası öğretimin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Fakültemiz, disiplinler arası yaklaşımı destekleyen yapısıyla bu konuda öncü olmak iddiasındadır.

 

Fakültemiz ASBÜ’nün vizyonuna paralel olarak araştırma odaklıdır. Antropoloji, Felsefe, Medya ve İletişim, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden oluşan fakültemiz sosyal ve beşeri bilimleri disiplinler arası bir anlayışla öğretmeyi ve araştırmayı hedeflemektedir. Fakültemizin temel misyonu toplumsal, kültürel ve tarihî dinamikleri anlamak, toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek araştırma ve projeleri hayata geçirmek ve ülkemizdeki sosyal ve beşeri bilimler çalışmalarına yön ve vizyon vermektir.

  

Fakültemiz bünyesinde disiplinler arası çalışmaları desteklemek amacıyla lisans öğrencilerimize çift anadal ve yandal programlarında eğitim görme imkânı sunulmaktadır. Ayrıca belirli konular üzerinde yoğunlaşmak isteyen öğrenciler için farklı sertifika programları, uluslararası deneyim kazanmak isteyen öğrenciler için ise yurt dışı değişim programları tasarlanmaktadır. 

 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, öğrencilerine alanla ilgili genel ve teknik uzmanlık bilgisinin yanı sıra, bilmenin, soru sorup tartışmanın, araştırıp sonuçları paylaşmanın yol ve yöntemlerini kazandırmayı iyi bir eğitimin olmazsa olmazı olarak görmektedir. Bu bağlamda, Fakültemiz eleştirel düşünen, soru soran, sorunlara çözüm ararken toplumla uyumlu ve verimli olarak çalışabilen, ortaya konan bilgiyi uluslararası ölçeklerde sınayabilen ve kendini dış dünyaya ustalıkla ifade edebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Fakültemizin eğitim öğretimdeki önceliği, sosyal ve beşeri bilimler alanında üretilen güncel bilgi ve teorileri öğrencilerine aktarmak ve mezunlarına dünya standartlarında rekabet edebilecek donanımı kazandırmaktır. Bu bağlamda, sosyal ve beşeri bilimler alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bilimsel araştırma ve projelerin planlanmasına, yürütülmesine öncülük edecek akademisyenler yetiştirmek Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin temel motivasyonudur. Fakültenin sunduğu lisans ve yüksek lisans programları stratejik öngörüye sahip, uluslararası alanda rekabet edebilen, üretim ve çözüm odaklı iş birlikleri için gerekli donanıma sahip bireyler yetiştirmek için tasarlanmıştır.

 

Güçlü Akademik Kadro

 

Akademik kadromuz, uluslararası eğitim, deneyim ve donanıma sahiptir. Fakültemiz öğretim üyeleri gerek ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen araştırma ve projeler gerekse ulusal ve uluslararası yayın üretkenliği açısından yüksek bir profile sahiptir. Hâlihazırda 21 farklı akademik derginin hakemliğini yürüten öğretim üyelerimiz tarafından gerçekleştirilen araştırma, yayın ve projeler; ülkemizin sosyal ve beşeri bilimlerde özellikle uluslararası alanda adını duyurması yolunda önemli bir katkı sunmaktadır.

 

Araştırma Alanları

 

Sosyal bilimler odaklı bir araştırma üniversitesi olan ASBÜ’de Fakültemiz araştırma üniversitesi olmanın bilinciyle dizayn edilmiştir. Bu doğrultuda, Fakültemiz bünyesinde Avrupa, Akdeniz ve Ortadoğu Çalışmaları, Türkiye Çalışmaları, Kültürel Çalışmalar, Müze Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Kimlik, Etnisite ve Milliyetçilik Çalışmaları gibi farklı araştırma alt alanları ve grupları oluşturulmuştur. Öğrencilerimizin fakülte bünyesindeki bu öncelikli araştırma alanlarına ve projelerine öğretim üyeleriyle birlikte dâhil olması özellikle teşvik edilmektedir.   

 

Fakültemizin misyonu öğrencilerine sadece hâlihazırda üretilmiş olan bilgiyi sunmak değildir. Bunun yerine, öğrencilerini bilimsel bilginin üretim sürecine dâhil ederek onlara bilginin peşinde olma alışkanlığı kazandırmayı hedefler. Bu nedenle, Fakültemiz bünyesindeki eğitim öğretim ve araştırma programları öğrencilerin bilimsel bilgiye ulaşmada izlenen araştırma yöntem ve süreçlerini içselleştirmesine, bilimsel araştırma deneyimine sahip olmasına özel bir önem atfetmektedir. 

 

Gerek yerli ve yabancı bilim insanlarının katılımıyla düzenli olarak gerçekleştirilen seminer, konferans ve çalıştaylar gerekse ulusal ve uluslararası paydaşlarla kurulan güçlü diyalog ve ortaklıklar sayesinde, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bilginin ulusal ve uluslararası ölçekte üretimine ve yayılımına doğrudan katkıda bulunmakta, bilgiyi yerel ve küresel ihtiyaçlara cevap verecek toplumsal ve kültürel projelere dönüştürmektedir.

 

Fakültemizde üretilen toplumsal, kültürel, tarihî olgu ve sorunsallara ilişkin yaklaşım, öneri ve projeleri bir taraftan akademik rapor, kitap, makale, bildiri vb. yayınlar yoluyla toplumla paylaşılması, diğer taraftan da söz konusu olgu ve sorunsalların disiplinler arası bir yaklaşımla lisansüstü çalışmalara konu edilip akademik dünyanın ilgisine sunulması hedeflenmektedir. Akademik yayın ve lisansüstü çalışmalarla ortaya konulacak yaklaşım, yöntem ve önerilerin ilgili paydaşlara iletilerek sorunların çözümüne doğrudan katkı sunulması ve bu yolla üretilen bilginin pratiğe aktarılması planlanmaktadır.